joomla social media module
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Arteterapia– jest formą likwidacji napięć i negatywnych emocji. W czasie tworzenia dzieła plastycznego następuje ekspresja własnej osobowości poprzez dokonywanie zabiegu przekształcania rzeczywistości zewnętrznej i własnego „ja”

Wszystkie wyżej wymienione formy terapii adresowane są do dzieci z: arteterapia

 • zaburzeniami rozwoju  (m.in. autyzm, zespół Aspergera)
 • zaburzeniami spostrzegania i pamięci wzrokow
 • problemami z koncentracją uwagi
 • małą sprawnością manualną i ruchową
 • zaburzeniami mowy
 • zaburzeniami koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • nieprawidłowościami w sferze funkcji wzrokowych i słuchowych
 • z problemami emocjonalnymi: agresywnych, nadpobudliwych, impulsywnych
 • nie radzących sobie w kontaktach z rówieśnikami

 

Terapia behawioralna  (oparta na procedurach Stosowanej Analizy Zachowania Applied Behavior Analysis - ABA)-  polega na kształtowaniu u dziecka jak największej ilości zachowań pozwalających  mu na efektywne funkcjonowanie w środowisku. Polega na systematycznym wzmacnianiu zachowań pożądanych, adaptacyjnych oraz redukowaniu zachowań niepożądanych, spowalniających uczenie się.

Terapia behawioralna ma na celu:

 • zwiększenie ilości zachowań, które są deficytowe
 • redukowanie zachowań niepożądanych
 • generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii
 • kształtowanie u dziecka jak największej liczby umiejętności, które pozwolą mu uzyskać niezależność w środowisku domowym, przedszkolnym  i szkolnym
 • rozwój umiejętności społecznych, poznawczych oraz pamięci

Badanie słuchu.

Audiometria tonalna na przewodnictwo tonalne - podstawowe badanie diagnostyczne w kierunku wykrycia lub wykluczenia niedosłuchu (ubytku słuchu oraz stopnia ubytku słuchu, jeśli ten ubytek zostanie zdjagnozowany). Analiza stopnia ubytku słuchu daje też orientacyjny wgląd w to, jakie dźwięki osoba z niedosłuchem jest w stanie wysłyszeć bez protezowania narządu słuchu, a ta informacja jest istotna dla logopedy prowadzącego terapię osoby z niedosłuchem.   

Audiometria tonalna  jest badaniem dla dorosłych i dzieci powyżej piątego roku życia.

Opis przebiegu badania:

Badania wykonywane jest w specjalnych słuchawkach do tego przeznaczonych. Osobie badanej podaje się czyste tony, najpierw do jednego, a później do drugiego ucha. Określa się progi słyszenia dla poszczególnych częstotliwości. Gdy osoba badana słyszy w słuchawce dźwięk, sygnalizuje to kliknięciem przycisku.

Dla młodszych dzieci, w wieku 3-6 lat, stosuje się audiometrię obrazkową. Badanie służy ocenie rozumienia mowy. Daje orientacyjne rozeznanie na temat słuchu fizjologicznego (Czy jest ubytek słuchu? Jaki jest stopień ubytku?). Badanie to jest diagnostyczne w przypadku podejrzenia centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (CAPD), wad wymowy, zaburzeń koncentracji i uwagi słuchowej. Celem audiometri obrazkowej jest zdiagnozowanie przyczyny np. opóznionego rozwoju mowy, obniżonej uwagi słuchowej, braku reakcji/opóźnionej reakcji na polecenia słowne. Negatywny wynik badania wskazuje na problemy z przetwarzaniem słuchowym. 

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS) - kliknij tu

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow

Aktywny Trening Słuchowy - interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od

4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na platformie internetowej. Dostęp

do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy. Jest treningiem usprawniającym procesy

komunikowania i uczenia się dziecka. 

Aktywny Trening Słuchowy jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym

na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudnosci do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może byc w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Trening zaleca się dzieciom, które maja trudnosci w:Bez tytułu

 • w skupieniu uwagi

 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych

 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas

 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych

 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi

 • często sprawia wrażenie nieobecnego

 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy 

Zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną trudności w uczeniu się na drodze słuchowej u wielu dzieci z dysleksją, trudnosciami w uczeniu się, SLI, ADHD, autyzmem.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych

 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie

 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób

 • wydłuża pamięci słuchową

 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka.

Terapia Integracji Sensorycznej

            Integracja sensoryczna pozwala segregować, porządkować i składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu. Integracja sensoryczna wpływa także na rozwój dziecka, zdolność do nauki i

Metoda Terapii Integracji Sensorycznej skierowana jest do dzieci, u których obserwuje się:

 • trudności w uczeniu się, pisaniu, czytaniu (dysleksja),
 • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe,
 • opóźniony rozwój motoryki dużej (są mało sprawne ruchowo, biegając często przewracają się, mają trudności z jazdą na rowerze itp.),
 • wzmożoną bądź zbyt małą aktywność ruchową
 • kłopoty z nabywaniem umiejętności samoobsługowych,
 • nieprawidłowe  rekcje  na bodźce dotykowe (obcinanie paznokci, czesanie, mycie włosów, narzekanie na metki na ubraniu, chodzenie na boso), słuchowe (zatykanie uszu przy niegłośnych dźwiękach) lub węchowe (często narzekają, że coś śmierdzi), wzrokowe,
 • problemy z koordynacją ruchową.

Komunikacja Alternatywna  AAC- to terapia mająca na celu rozwijanie kompetencji oraz umiejętności komunikacyjnych. Uczy za pomocą symboli, gestów, obrazków wyrażania własnych potrzeb, myśli, chęci.

 • AAC przygotowuje użytkownika do skutecznego i satysfakcjonującego komunikowania się z otoczeniem redukuje poziom frustracji rodzącej się z nierozumienia przekazu. AAC pozwala w pewnym stopniu stać się samodzielnym oraz bardziej niezależnym.

komunikacja alternatywna

Terapia logopedyczna - ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Wskazania do podjęcia terapii:

• dziecięce porażenie mózgowe

• rozszczep wargi i podniebienia

• jąkanie

• niedosłuch

• niepełnosprawność złożona

• wady wymowy

• opóźniony rozwój mowy

• dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

Cele terapii logopedycznej:

usprawnienie narządów aparatu artykulacyjnego

• korygowanie wad wymowy

• ćwiczenia oddechowe i fonacyjne

• rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego

• wypracowanie alternatywnych form komunikacji.

Muzykoterapia to jeden z elementów kompleksowego oddziaływania terapeutycznego. Muzyka jest nosicielem treści emocjonalnych, może działać kojąco, przeciw lękowo lub pobudzać
i aktywizować.

Terapia pedagogiczna - jej zadaniem jest niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania, dąży do spowodowania określonych zmian
w zakresie sfery poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności dziecka.

Cele terapii pedagogicznej:

pedagogiczna

 • stymulowanie rozwoju dziecka
 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho- motorycznych
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
 • stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi
 • usprawnianie percepcji wzrokowo- słuchowej

Terapia psychologiczna, polega na wspieraniu sfery emocjonalnej, społecznej i intelektualnej. Koncentruje się na nauce umiejętnego nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, rozumienia i kontroli stanów emocjonalnych, rozwijaniu logicznego myślenia i koncentracji oraz wspieraniu sfery motywacyjnej dziecka.

Cele terapii psychologicznej:

 • rozwijanie poczucia tożsamości i niezależności
 • budowanie poczucia własności
 • akcentowanie mocnych stron dziecka
 • motywowanie do realizacji indywidualnych zainteresowań, pomysłów
 • rozwijanie wrażliwości na własne potrzeby oraz przeżywane emocje
 • rozbudzanie inicjatywy w kontaktach z innymi
 • uwrażliwienie na nastroje i stany emocjonalne rówieśnika, rozpoznawanie i nazywanie emocji

Trening umiejętności społecznych (TUS)-  zajęcia skierowane  są na poprawę umiejętności społecznych dziecka, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania w otoczeniu. Celem treningu jest rozwijanie sfery społeczno- emocjonalnej dziecka.

Główne założenia Treningu umiejętności społecznych: tus

 • rozwijanie umiejętności zabawy
 • zawieranie znajomości z dorosłymi/dziećmi
 • zadawanie pytań i umiejętność odmowy
 • rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów,
 • uczenie zachowań właściwych dla danych sytuacji społecznych
 • rozumienie mowy ciała

 

 

 Terapia taktylna

Głównym założeniem terapii taktylnej jest wzmocnienie lub wytworzenie świadomości ciała oraz stymulacja receptorów skóry, poprzez stymulację zmysłu dotyku.

Podczas terapii taktylnej poprzez wykorzystanie różnych technik masażu dochodzi do stymulacji receptorów znajdujących się w skórze oraz aktywacji rozwoju funkcji mózgowych i układu nerwowego. W trakcie zajęć dostarczane są kontrolowane ilości bodźców sensorycznych – w głównej mierze dotykowych i proprioceptywnych. Czynności te mają na celu uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu.

Stymulacja systemu taktylnego znajduje zastosowanie jako samodzielna terapia bądź jako uzupełnienie innych metod terapeutycznych.

Stymulacja taktylna  wykorzystywana jest u dzieci:

 • z niewłaściwym napięciem mięśniowym
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • z nadpobudliwością ruchową
 • z podwrażliwością (poszukują silnych wrażeń, uderzeń) lub nadwrażliwością dotykową (unikają dotyku)
 • z zaburzeniami zachowania (agresja, labilność emocjonalna, lęki)
 • z zaburzeniami rozwoju mowy

 

 

4

a 3

a 4

a 5

 

DLL zmkz

pitaxpl

Najbliższe wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Uczę przez zabawę

Warsztaty garncarskie

Warsztaty garncarskie

Praca z gliną bardzo dobrze wpływa na harmonijny rozwój . Wycisza, uczy całkowitej koncentracji na przedmiocie działania, cierpliwości, odwraca uwagę od zmartwień i dziecięcych niepowodzeń. Dotykanie, ugniatanie i wałkowanie gliny...

Młodzi artyści stworzyli wycinanki ludowe.

Młodzi artyści stworzyli wycinanki ludowe.

Uczę przez zabawę. Młodzi artyści stworzyli wycinanki ludowe.A dzięki temu:-poznali jedną z tradycji ludowych, jaką jest wycinanka z papieru,-poznali różne rodzaje wycinanek z papieru,-rozwijali wyobraźnię twórczą, wrażliwość estetyczną,-kształtowali koordynację wzrokowo-ruchową,-doskonalili...

Na ludowo

Na ludowo

Uczę przez zabawę - na ludowoOzdoby z opłatka, to bożonarodzeniowa tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ozdoby miały przynosić domowi dobrobyt i szczęście. Nam ich wykonanie dało wiele radości. Tym...

Uczę prze zabawę – złość !

Uczę prze zabawę – złość !

Złości nie da się uniknąć. Możemy jednak mieć ją pod kontrolą... Dziecko wyraża złość, gdy np. ktoś przerywa mu zabawę, nie pozwala wykonać określonej czynności, odbiera przedmioty, słodycze. Czasami złość...

Uczę przez zabawę - Warsztaty Wielkanocne na Ludowo

Uczę przez zabawę - Warsztaty Wielkanocne na Ludowo

Zdobiliśmy pisanki staropolskimi technikami, w tym techniką batikową, kto wie, na czy polega? Dzieci wiedzą i powiedzą :) Pokrótce - nakłada się na jajko warstwy wosku, a następnie zanurza się...

Pomoce pudełkowe

Pomoce pudełkowe

Dziecko uczy się poznając, poznaje - ucząc się. Doznając uczuć, wrażeń i dostrzegając otaczający je świat, tworzy jego obraz. Celem zajęć jest wielozmysłowe uczenia dziecka poprzez równoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych,...

Terapia ręki

Terapia ręki

Uczę przez zabawę – terapia ręki Dzięki naszym dłoniom dotykamy, odczuwamy, dłonie umożliwiają nam wszechstronny rozwój oraz nabywanie różnorodnych umiejętności. Praca nad sprawnością ręki odbywa się stopniowo, początkowo dążymy do...

Dogoterapia

Dogoterapia

DOGOTERAPIA Jest metodą wzmacniającą efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies.

Z podróży żółtego latawca

Wizyta przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola

Wizyta przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola

Z podróży Żółtego Latawca …Wizyta przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola Żółty Latawiec w Restauracji Kochanówka16 września, dzień obudziło piękne słońce. Dobra pogoda na wycieczkę.Na co dzisiaj macie ochotę? - pyta Pani...

Dobry sposób na spędzenie soboty

Dobry sposób na spędzenie soboty

Z podróży Żółtego LatawcaDobry sposób na spędzenie soboty :)Szkolenie dla nauczycieli w Łukowie - z wczesnych oznak autyzmu.Prowadzący: Dariusz Sienkiewicz - logopeda, terapeuta zaburzeń komunikacji językowej, kierownik zespołu diagnostyczno-terapeutycznego w...

Biegnie Mikołaj

Biegnie Mikołaj

Z podróży Żółtego LatawcaBiegnie Mikołaj,Przemierza trasę,Po Parku Miejskim,Zbierając kasę … :)I My tam byliśmy …Miasteczko pełne Mikołajów i Śnieżynek „III Charytatywny Bieg Mikołaje Wieczorową Porą”Park Miejski w Łukowie – 6.12.15M.N.photo...

Oto, co przyleciało z Wrocławia

Oto, co przyleciało z Wrocławia

Z podróży Żółtego Latawca …Oto, co przyleciało z Wrocławia :)Biegacze Pomagacze na mecie: 33 Wrocław Maraton - 13.09.2015 r. Życie goni nas, więc uciekamy :). Biegiem po lepsze życie. Dziękujemy...

Szkolenie w Przedszkolu Integracyjnym Nr1 w Łukowie

Szkolenie w Przedszkolu Integracyjnym Nr1 w Łukowie

Kto się nie rozwija ten się cofa.... Poprzez zabawę uczymy dzieci, ale my też wciąż się uczymy...chętna do rozwoju cześć kadry naszego przedszkola uczestniczyła w szkoleniu zgłębiając temat "Edukacji i...

Wycieczka do Magicznych Ogrodów

Wycieczka do Magicznych Ogrodów

Dzięki środkom z kiermaszu bożonarodzeniowego, mogliśmy dofinansować wyjazd podopiecznych Fundacji do Magiczne Ogrody. Mikołaj do grzecznych dzieci, przychodzi częściej niż raz do roku :)

Wizyta w Kinie Helios

Wizyta w Kinie Helios

Kino i zabawa, to super sprawa. Dzieci tańczą i śpiewają.

Biegam Pomagam!

Biegam Pomagam!

Biegam Pomagam !10 Bieg Policz się z cukrzycą, w ramach WOŚP za nami. W Warszawie nie zabrakło Biegaczy Pamagaczy. Każdy podczas biegu niesie ze sobą różne intencję, biegnie dla siebie,...

Dane adresowe

Fundacja "Żółty Latawiec"
ul. Henryka Sienkiewicza 52A
08-110 Siedlce

Kontakt

Tel: 792 977 477
fundacja@zoltylatawiec.pl

Mapa dojazdu